Lovnotater for studenter

Variant # 1: tabell

LovbestemmelsenLovnotater
§ 1-1. Lovens formål

Lovens formål er:
a. å sikre et arbeidsmiljø som gir grunnlag for en helsefremmende og meningsfylt arbeidssituasjon, som gir full trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger, og med en velferdsmessig standard som til enhver tid er i samsvar med den teknologiske og sosiale utvikling i samfunnet,
b. å sikre trygge ansettelsesforhold og likebehandling i arbeidslivet,
c. å legge til rette for et godt ytringsklima i virksomheten,
d. å legge til rette for tilpasninger i arbeidsforholdet knyttet til den enkelte arbeidstakers forutsetninger og livssituasjon,
e. å gi grunnlag for at arbeidsgiver og arbeidstakerne i virksomhetene selv kan ivareta og utvikle sitt arbeidsmiljø i samarbeid med arbeidslivets parter og med nødvendig veiledning og kontroll fra offentlig myndighet,
f. å bidra til et inkluderende arbeidsliv.
Lovens formålsbestemmelse gir uttrykk for de overordnede målsetningene med arbeidsmiljøloven. Arbeidsmiljøloven er en vernelov som skal beskytte arbeidstaker i arbeidslivet. Flere konkrete utslag av dette vernehensynet kommer til uttrykk i aml. § 1-1.

Formålsbestemmelsen i aml. § 1-1 har også en funksjon ved tolkningen av lovens materielle bestemmelser. Det heter i x at lovens materielle bestemmelser “skal” tolkes i lys av formålsbestemmelsen.

Variant # 2: farger

§ 1-1. Lovens formål

Lovens formål er:
a. å sikre et arbeidsmiljø som gir grunnlag for en helsefremmende og meningsfylt arbeidssituasjon, som gir full trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger, og med en velferdsmessig standard som til enhver tid er i samsvar med den teknologiske og sosiale utvikling i samfunnet,
b. å sikre trygge ansettelsesforhold og likebehandling i arbeidslivet,
c. å legge til rette for et godt ytringsklima i virksomheten,
d. å legge til rette for tilpasninger i arbeidsforholdet knyttet til den enkelte arbeidstakers forutsetninger og livssituasjon,
e. å gi grunnlag for at arbeidsgiver og arbeidstakerne i virksomhetene selv kan ivareta og utvikle sitt arbeidsmiljø i samarbeid med arbeidslivets parter og med nødvendig veiledning og kontroll fra offentlig myndighet,
f. å bidra til et inkluderende arbeidsliv.

Lovens formålsbestemmelse gir uttrykk for de overordnede målsetningene med arbeidsmiljøloven. Arbeidsmiljøloven er en vernelov som skal beskytte arbeidstaker i arbeidslivet. Flere konkrete utslag av dette vernehensynet kommer til uttrykk i aml. § 1-1.

Formålsbestemmelsen i aml. § 1-1 har også en funksjon ved tolkningen av lovens materielle bestemmelser. Det heter i x at lovens materielle bestemmelser “skal” tolkes i lys av formålsbestemmelsen.

1) Arbeidstaker skal ansettes fast. Med fast ansettelse menes i denne lov at ansettelsen er løpende og tidsubegrenset, at lovens regler om opphør av arbeidsforhold gjelder, og at arbeidstaker sikres forutsigbarhet for arbeid i form av et reelt stillingsomfang.
(2) Avtale om midlertidig ansettelse kan likevel inngås
a. når arbeidet er av midlertidig karakter
b. for arbeid i stedet for en annen eller andre (vikariat)
c. for praksisarbeid
d. med deltaker i arbeidsmarkedstiltak i regi av eller i samarbeid med arbeids- og velferdsetaten
e. med idrettsutøvere, idrettstrenere, dommere og andre ledere innen den organiserte idretten
Arbeidsgiver skal minst en gang per år drøfte bruken av midlertidig ansettelse etter bestemmelsene i dette ledd med de tillitsvalgte, blant annet grunnlaget for og omfanget av slike ansettelser, samt konsekvenser for arbeidsmiljøet

Hovedregelen er fast ansettelse.

a. når arbeidet er av midlertidig karakter: for å vurdere om arbeidet er av midlertidig karakter…

b. for arbeid i stedet for en annen eller andre (vikariat): også anonyme vikarer er tillatt